Jamaloleil - Germany

 

 Valeria - Ukraine

 

  Maisah -  Germany

 

 Sofiia - Ukraine

 

 

  Julia - Germany

 

 

Tiara Azra  -   Germany

 

Ensemble Ta-Ke Ta-Ke

 

 

Susanne - Germany